Shahih At-Targhib wa At-Tarhib – Anjuran Duduk di Tempat Sholat setelah Shubuh & Ashar (Hadits 464)