Sabtu 18 jan permata regency Bekasi

Sabtu    18 Jan   2019/ 23 Jumadil Ulla 1441 H

Waktu 09.00

Ustadz Syaikh Dr  Abdul Karim

Tema matan Al jazariyah

Masjid  jauharatul Madinah
Permata regency Bekasi