Artikel

Wanita Pemakan Jantung (Aklatul Akbad)

  Ini adalah kisah kelam seorang shahabiyat bernama Hindun binti ‘Utbah bin Rabi’ah bin ‘Abdi Syams bin ‘Abdi Manaf Al-Umawiyah Al-Qurasyiyyah. Ibunya bernama Shafiyyah binti Umayyah bin Haritsah bin Al-Auqashi […]