Sabtu 25 Jan 2020 Bojong nangka

Sabtu  25  Jan 2020 /  30 Jumadil Ulla 1441 H

Waktu Maghrib

Ustadz Abdurrahman Abu Hanun

Tema fikh doa dan dzikir

Masjid  imam Syafi’i
Komplek Alia islamic school
Dasana indah blok SO
Bojong nangka