Sabtu 25 Jan 2020 Bekasi islamic center

Sabtu  25  Jan 2020 /  30 Jumadil Ulla 1441 H

Jam 09.00
Ustadz abu Ja’far Kholil Gibran
Tema  after hijrah

Waktu 13.00

Ustadz abu Hisyam Syu’jan

Tema menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan

Masjid  Nurul Islam
Bekasi islamic center
Jl Ahmad Yani Bekasi