Benarkah Musik Haram Hukumnya Dalam Islam ?

Benarkah Hadis Bukhari Cacat & Terputus Sanadnya?

Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan hadis Abu ‘Amir atau Abu Malik al-Asy’ari, dia mendengar Nabi s.a.w. bersabda:

“…ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحريروالخمروالمعازف

 

“Akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan zina dan sutera, khamr dan alat muzik….” (Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu’allaq, no. 5590, beliau berkata: “Hishyam bin Ammar berkata: “Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Khalid, ia berkata: “Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Athiyyah bin Qais al-Kilaabi, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ghanam al-Asy’ari ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu amir atau Abu Malik al-Asy’ari, Demi Allah ia tidak pernah membohongiku, bahawa ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “…lalu ia menyebutkan hadis tersebut.) – Disahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullah di dalam Silsilah Hadis as-Shahihah.

Maksud al-Ma’azif (المعازف):

1 – Al-Ma’azif adalah bentuk jama’ dari kata mi’zafah iaitu alat muzik. (Fathul Bari, 9/55)

2 – Alat yang digunakan untuk bermain muzik. (al-Majmu’, 10/577)

3 – Syaikhul Islam Inu Taimiyah menjelaskan bahawa hadis menunjukkan haramnya (bermain) alat muzik.

4 – Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata: “Bentuk pengambilan daril darinya, bahawa ma’azif merupakan alat-alat muzik dengan segala macam bentuknya. Ini adalah perkara yang tidak diperselisihkan lagi oleh ahli bahasa. Kalaulah hal itu halal tentunya mereka tidak akan dicela kerana menghalalkannya. Dan sudah tentu penghalalannya tidak akan digandingkan dengan ancaman penghalalan khamar dan penzinaan. (Risalah fi Ahkaamil Ghinaa’, dan dalam Ighatsatul Lahfaan, hal. 392)

Berkenaan Hadis:

Dalam hadis tersebut alat-alat muzik dikaitkan dengan khamr dari sisi keharamannya. Kerana khamr mengotori jasad dan akal fikiran dan nyanyian pula mengotori ruh (jiwa) sehingga mabuklah seseorang kerananya. Apabila telah tergabung dalam diri seseorang kotoran jasad, akal fikiran, dan jiwa maka tercipta sebuah kejahatan yang besar yang menakutkan.

Menjelaskan hadis tersebut, Ibnul Qayyim berkata:

“Dari sisi pendalilan dari hadis ini bahawa alat muzik ini adalah alat-alat yang melalaikan semuanya, tidak ada perselisihan di antara ahli bahasa tentang hal itu. Andaikata nyanyian itu halal maka Rasulullah s.a.w. tidak akan mencela orang yang menghalalkannya dan tidak pula menyamakannya dengan orang yang menghalalkan khamr.

“Al-Harru” di dalam hadis tersebut mempunyai makna penghalalan kemaluan (zina) yang sebenarnya diharamkan. Sedangkan “al-khazzu” adalah sejenis sutera yang tidak dipakai oleh para shahabat (kerana al-khazzu ada dua macam, yang terbuat dari sutera dan dari bulu domba). hadis ini telah diriwayatkan dengan dua bentuk.” (Ighaatsatul Lahafan I: 291)

Bantahan Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Rahimahullah dan Mereka Yang Mengikutnya

Jumhur ulama telah membantah pendapat Ibnu Hazm rahimahullah yang mengatakan bahwa hadis al-Bukhari cacat kerana adanya keterputusan sanad. Kerana al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya yang tersambung. Berikut ini penjelasan beliau (Ibnu Hazm) rahimahullah:

Sanggahan Terhadap Ibnu Hazm Yang Menyatakan bahawa hadis ini tidak sahih Dengan Sebab Terputus Sanadnya

Ibnu Hazm menyatakan bahawa hadis ini terputus sanadnya dan tidak bersambung di antara al-Bukhari dengan Shadaqah bin Khalid. Ia berkata dalam Majmu’ Rasaailnya: “Adapun hadis al-Bukhari, beliau tidak menyebutkan sanadnya secara utuh, ia hanya mengatakan: “Hisyam bin Ammar berkata…” (Majmu’ Rasaail 1/434)

Dalam kitab al-Muhalla ia berkata: “Sanad ini terputus, tidak bersambung antara al-Bukhari dan Shadaqah bin Khalid.” (al-Muhalla 8/59)

Kesalahan Ibnu Hazm dan bantahannya dari beberapa sudut:

1 – Pertama: al-Bukhari telah bertemu dengan Hisyam bin Ammar dan telah mendengar darinya. Jika al-Bukhari berkata: “Hisyam bin Ammar berkata, maka sama kedudukannya dengan perkataannya: Dari Hisyam bin Ammar.

2 – Kedua: Kalaupun al-Bukhari belum mendengar dari Hisyam, tentu tidak boleh bagi al-Bukhari mencantumkannya dengan shighah jazm, sementara al-Bukhari bukanlah seorang yang mudallis.

3 – Ketiga: al-Bukhari memasukkan riwayat ini dalam kitabnya yang bernama Kitab as-Sahih dan beliau berhujjah dengannya.

4 – Keempat: Beliau meriwayatkannya secara mu’allaq dengan shighah jazrn bukan shighah tamridh.

5 – Kelima: Kalaulah perkara di atas kita singkirkan dulu, maka hadits ini tetap sahih kerana menurut ulama yang lain sanadnya bersambung.

6 – Perincian para ulama berkaitan dengan sisi-sisi yang disebutkan di atas dapat dilihat sebagai berikut:

Al-Hafizh al-Iraqi dalam takhrij hadis ini menyatakan: “Kerana biasanya hadis-hadis mu’allaq terputus sanadnya dari pangkal sanad sampai kepada yang meriwayatkannya. Hadis mu’allaq memiliki beberapa bentuk yang sudah dikenali. Dan hadis ini tidak termasuk darinya. Kerana Hisyam bin Ammar adalah guru kepada al-Bukhari. Al-Bukhari mengambilnya sebagai hujjah dalam kitab Sahih-nya…” (al-Mughni ‘an-Hamlil Asfaar 2/271)

Al-Hafizh Abu Amru Ibnu Solah berkata dalam Kitab Ulumul Hadits: “Tidak perlu diperhatikan lagi alasan yang diutarakan oleh Ibnu Hazm Az-Zhahiri dalam menolak riwayat al-Bukhari dari hadits Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy’ari… kerana al-Bukhari telah meriwayatkannya dan menyatakan dalam riwayatnya:

“Hisyam bin Ammar berkata…” kemudian beliau menyebutkan sanadnya. Ibnu Hazm mendakwa sanad ini terputus antara al-Bukhari dan Hisyam, lantas dijadikannya sebagai bantahan terhadap hujjah pengharaman alat musik. Namun ia keliru dalam masalah ini dari beberapa sudut. Hadits ini adalah hadis sahih dan ma’ruf, bersambung sanadnya berteptan dengan syarat hadits sahih.”

az-Zarkasyi berkata dalam Kitab at-Taudhih, ia menukilnya dari al-Hafzih: “Majoriti periwayat (Kitab Sahih al-Bukhari) menyebutkan hadis ini dalam al-Bukhari secara mu’allaq. Sementara Abu Dzar (salah seorang periwayat Kitab Sahih al-Bukhari) meriwayatkannya dari guru-gurunya, ia berkata: “al-Bukhari berkata: “al-Hasan bin Idris telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Ammar…” (Halaman 61-62) al-Hafizh berkata: “Berdasarkan hal tersebut hadits ini sahih, menurut syarat Al-Bukhari.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar membantahnya dalam Fathul Bari (1/52), ia berkata: “Apa yang dikatakannya di sini keliru, disebabkan kurang ketelitian. Kerana yang mengatakan:

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Kitab al-Istiqamah (1/294), menyatakan: ‘‘Alat-alat muzik telah sahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Sahih-nya secara mu’allaq dengan shighah jazm, sesuai dengan syarat beliau.”

Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah membantah ucapan Ibnu Hazm ini pada beberapa tempat dalam bukunya. Beliau berkata dalam kitab Tahdzib Sunan Abu Dawud (5/270): “Ibnu Hazm dan lainnya yang telah menyatakan hadits ini memiliki kecacatan. Mereka mengatakan: “Hadis ini tidak sahih, kerana sanadnya terputus, al-Bukhari tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkannya kepadanya, ia hanya mengatakan:

“Hisyam bin Ammar mengatakan…”

Dalam Kitab Ighatsatul Lahfan beliau rahimahullah berkata:

“Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Sahih-nya dan beliau menggunakannya sebagai hujjah. Beliau mencantumkannya dalam bentuk riwayat mu’allaq dengan sighah jazm. Kemudian anggaplah kita terima perkataan Ibnu Hazm bahawa sanadnya terputus, maka telah diriwayatkan secara maushul (tersambung sanadnya) melalui beberapa jalur dari perawi yang tsiqah dan para huffazh, mereka telah mendengarnya dari Hisyam bin Ammar.”

Penjelasan tersambungnya sanad hadis tersebut dari jalur-jalur lain:

Ath-Thabrani berkata dalam Musnad Asy-Syaarniyyin (1/334/88): “Muhammad bin Yazid bin (dalam naskah asli tertulis ‘an bukan bin) Abdush Shamad Ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami, ia berkata: “Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami.”

Ihnu Hibban berkata dalam kitab Shahih-nya (8/26/6719 (al-Ihsan)):

“al-Husein bin Abdillah Al-Qaththan telah menceritakan kepada kami, ia berkata: “Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada karni… kemudian ia menyebutkan riwayatnya secara lengkap sampai pada perkataan: al- Ma’aazif.”

Abu Nu’aim telah meriwayatkannya secara maushul dalam Kitab al-Mustakhraj ‘ala kitab Sahih dan al-Bukhari (9/221) dan Ibnu ‘Asakir dalam Tarikh-nya (19/79) melalui beberapa jalur dari Hisyam bin Ammar. Dan diriwayatkan juga oleh al-Hasan bin Sufyan dalam Musnad-nya. (Hadyus Saari halaman 9) Dan juga Abu Bakar al-Ismaili dalam al-Mustakhraj, Abu Dzar al-Harawi, perawi kitab Sahih, serta banyak lagi yang lainnya.

Hadis tersebut tidak terputus sanadnya antara al-Bukhari dan gurunya, Hisyam, seperti yang diutarakan oleh lbnu Hazm rahimahullah. Kerana Hisyam bin Ammar adalah merupakan guru al-Bukhari, ia telah bertemu dengannya dan mendengar hadis darinya. Dan al-Bukhari telah menyebutkan dua hadis melalui riwayat Hisyam selain hadis ini. Kemudian, perkataan perawi: “Fulan berkata…” sama dengan ucapan: “Dari Fulan”, sebab pengucapnya (yakni al-Bukhari) tidak dikenali dengan sifat tadlis. Maka riwayatnya dianggap bersambung menurut pendapat yang sahih dan dipilih oleh jumhur ahli ilmu, ditambah lagi adanya pertemuan antara al-Bukhari dan Hisyam, dengan demikian hadis ini sudah memenuhi syarat al-Bukhari, iaitu adanya pertemuan, maka hadis ini sahih menurut syarat Al-Bukhari.

Para ahli ilmu telah menyatakan kesahihan hadis ini, di antaranya Ibnu Hibban, al-Ismaili, Ibnu Sholah, Ibnu Hajar al-Asqalaani, Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah, lbnu Qayyim al-Jauziyah, Ath-Thahawi, Ash-Shan’aani, an-Nawawi rahimahullah dan ramai lagi yang lainnya.

Al-Allamah Ibnu Baz Rahimahurnullah berkata: “Ulama Islam telah mengambil hadis ini (sebagai hujjah), mereka telah sepakat menerimanya dan berhujjah dengannya atas pengharaman seluruh jenis alat musik. Akan tetapi Ibnu Hazm dan Abu Turab serta orang-orang sesudahnya mendhaifkan hadis ini, ia (mereka selepas Ibnu Hazm) taklid buta kepada Ibnu Hazm dalam pendhaifannya, dengan alasan hadis ini terputus sanadnya antara al-Bukhari dan gurunya, Hisyam bin Ammar, kerana beliau tidak menyatakan penyemakan langsung darinya, namun menyebutnya secara mu’allaq. Ibnu Hazm telah keliru/tersilap dalam hal ini. Sejumlah ahli ilmu telah mengingkari ucapannya dan kekeliruannya tersebut. Kerana Hisyam termasuk guru al-Bukhari, beliau juga menyebutkannya secara rnu’allaq dengan shighah jazm. Dengan demikian, hadis ini adalah sahih menurut beliau. Dan ahli ilmu juga menerimanya, mereka mensahihkan riwayat mu’allaq al-Bukhari yang disebutkan dengan shighah jazm.”

Bantahan Terhadap Dr. Yusuf al-Qaradhawi 1

Dalam hal ini, Dr. Yusuf al-Qaradhawi telah menggunakan hujjah pendhaifan hadis ini oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Padahal para ulama telah menjelaskan kesalahan Ibnu Hazm dalam persoalan tersebut. Ibnu Sholah berkata:

“Tidak perlu diperhatikan penolakan Abu Muhammad bin Hazm (Ibn Hazm) terhadap hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Abu ‘Amir atau Abu Malik al-Asy’ari dari Rasulullah s.a.w.:

‘Akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan zina dan sutera, khamr dan alat muzik.’

Dari sudut bahawa ketika Bukhari menyebutkan hadis ini dia berkata, – berkata Hisyam bin Ammar dan menyebutkannya dengan sanadnya. Maka Ibnu Hazm menyangka bahawa hadis ini munqathi’ (terputus) antara Bukhari dan Hisyam dan menjadikannya sebagai bantahan terhadap hadis ini sebagai dalil atas diharamkannya alat-alat muzik. Ia telah salah dalam pelbagai sisi sedangkan hadis ini adalah sahih kerana telah diketahui ittishal-nya (tersambungnya) berdasarkan syarat hadis sahih.” (al-Fath I:52)

Ibnul Qayyim berkata:

“Siapa yang melemahkan hadis ini, tidak boleh berbuat apapun (seperti Ibnu Hazm) dalam mendukung pendapat harusnya muzik dalam membolehkan hal-hal yang melalaikan dan tuduhan bahawa hadis tersebut munqathi’ (terputus sanadnya) kerana al-Bukhari tidak menyambung sanadnya. Jawabannya adalah, ini hanyalah wahm (sangkaan yang lemah) dan dapat dilihat dari pelbagai sudut.”

Kemudian ia menyebutkan bantahannya. (Ighaatsatul Lahafan I:290)

Setelah menyebutkan pendapat Ibnu Hazm tentang hadis ini, Syaikh al-Albani rahimahullah mengatakan:

“Dan tidak tersamar lagi bagi para thalabul ilmi lebih-lebih para ulama tentang pemaksaan yang berlebih-lebihan kerana terputusnya sanad jikalau benar tidak harus menghukumi bahawa matan hadis tersebut palsu. Apalagi sanad hadis tersebut tersambung dari jalan lain dari Bukhari sendiri dan jalan yang ketiga ada pada kami sebagaimana telah disebutka.

Walaupun demikian, al-Qaradhawi dan al-Ghazali serta para pengikutnya tetap berterusan menutup mata mereka dan bertaklid kepada Ibnu Hazm. Apakah hal tersebut timbul dari kejahilan mereka ataukah kerana hawa nafsu saja. Wal ‘iyaazubillah.” (al-Albani, Tahriimu Aalati Ath-Tharb halaman 82-83)

 

Hadits-Hadits Mu’allaq pada Shahih Bukhari dan Shahih Muslim

Dalam Shahih Bukhari terdapat banyak hadits mu’allaq, namun hanya terdapat pada judul dan muqaddimah bab saja. Tidak terdapat sama sekali hadits mu’allaq pada inti dan kandungan bab. Adapun Shahih Muslim, hanya terdapat satu hadits saja, yaitu pada Bab Tayamum.

Hukum Hadits Mu’allaq dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim

1.  Jika diriwayatkan dengan tegas dan jelas, yaitu dengan sighat jazm (kata kerja aktif), seperti : qaala (dia telah berkata), dzkara (dia telah menyebutkan), dan haaka (dia telah bercerita); maka haditsnya dihukumi shahih.

2.  Jika diriwayatkan dengan shighat tamridl (kata kerja pasif) seperti qiila, dzukira, atau hiika; maka tidak dipandang shahih semuanya. Akan tetapi ada yang shahih, hasan, dan dla’if.

 

Reference:

http://fiqh-sunnah.blogspot.com/2008/01/076-muzik-bantahan-1-benarkah-hadis.html

Hadits Mu’allaq