Ahad 25 Agustus paledang

Ahad  24 Dzulhijah   1440 H  / 25 Agustus  2019 M

Waktu 09.00

Ustadz Lutfi Abdul Jabbar

Tema matan Al ajrumiyah

Masjid  at Taufiq
Paledang raya
Bogor